Siva (Rudra) és Vishnu viszonya a Védák szerint.

Siva (Rudra) és Vishnu viszonya a Védák szerint.
oṃ saha nāvavatu saha nau bhunaktu saha vīryaṃ karavāvahai tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Om! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon mindkettőnket;
Egyként (erőinket egyesítve) munkálkodjunk nagy erőkkel,
Tanuljunk energikusan és eredményesen;
Viszály köztünk ne legyen.
Om! Béke!
Béke!
Béke!
Most, ebben a pillanatban, menedéket veszek a Végső Abszolút Tiszta Állapotában, Ami a Vidjá által ismerhető meg, melynek neve Rudra Hridaya Upanisad.
Miután Srí Mahádéva-Rudra dicsőített formája előtt leborult szívében, a szent Bhaszmát és Rudraksát imádván és a nagy Mahávakja-Mantrát recitálván, Táraszára, Srí Szuka ezt kérdezte atyjától, Srí Vjásza Mahárisitől:
Ki az istenek valódi Istene? Kiben megalapozott mindegyikük léte? Kit imádván szerezhetek örömet a dévák összességének?
E szavak hallatán Srí Véda Vjásza imígyen válaszolt:
Rudra az összes déva megtestesülése. Minden déva pusztán csak Magának Srí Rudrának a különféle manifesztációi(t) (testesíti meg). Rudra jobb oldalán a nap áll, aztán a négy-fejű Brahmá, majd a három Agni (tüzek). Balján Srí Umádéví, valamint Visnu és Szóma (a Hold). Ő, Umá, Visnu formája. Maga Visnu a holdnak formája. Így aztán azok, akik az Úr Visnut imádják, Magát Sivát imádják. És kik Sivát imádják, valójában Visnut imádják. Azok, kik irigylik és gyűlölik Srí Sivát, voltaképpen Visnut gyűlölik (ezzel). Akik becsmérlik az Úr Sivát, Magát Visnut becsmérlik. Rudra generálja a magot. Visnu a mag embriója. Siva Maga Brahmá és Brahmá Maga Agni. Rudra telve van Brahmával és Visnuval. Az egész világ telve van Agnival és Szómával. A hímnem az Úr Siva. A nőnem Srí Bhavaní Déví. Minden mozgó és mozdulatlan teremtmény ebben az univerzumban telve van Umával és Rudrával. A Vjakta Srí Umá, és az Avjakta pedig az Úr Siva. Umá és Sankara egyesülése Visnu. Ezért Srí Mahá Visnu előtt mindenkinek nagy odaadással kell leborulnia. Ő az Átman. Ő a Paramátman. Ő az Antarátman. Brahmá az Antarátman. Siva a Paramátman. Visnu ennek az egész univerzumnak az Örökkévaló Átmanja. A Szvarga, Martja és Patala lóka teljes teremtett világa egy nagy fa. Visnu a felső része (ágai) e fának. Brahmá a törzse. A gyökere az Úr Siva. Az okozat Visnu. A hatás Brahmá. Az ok Siva. A világok jótéteményéül szolgálva Rudra e három formát öltötte. Rudra a Dharma. Visnu a Világ. Brahma a Tudás. Így aztán dicsőítsd az Ő nevét (Kírtan); „Rudra”, „Rudra”! E Nagy Úrnak szent nevét ekképpen zengve az összes bűnöd megsemmisül. Rudra a férfi. Umá a nő. Arcra borulok Mindkettőjük előtt. Rudra (nem más, mint) Brahmá. Umá (nem más, mint) Szaraszvatí. Földig meghajlok Előttetek. Rudra (maga) Visnu. Umá (nem más, mint) Laksmí. Leborulok hát Előttük. Rudra a Nap. Umá az árnyék. Földre borulok Nékik. Rudra a hold. Umá a csillagok. Dicsőség, örök dicsőség Néktek! Rudra a nappal. Umá az éjjel. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Néktek. Rudra a Jagnya. Umá a Védí. Hódolatom Mindkettőnek! Rudra Agni, Umá Szvaha. Tiszteletem ajánlom fel Nékik. Rudra a Véda. Umá a Sásztra. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom Nékik. Rudra egy fa. Umá egy kúszónövény. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom Néktek. Rudra az illat. Umá a virág. Hódolatom ezen Isteni Párnak! Rudra a Jelentés. Umá a Szó. Dicsőség és ezerszer dicsőség Tinéktek! Rudra a Linga. Umá a Pitha. Tisztelettel hódolok Mindkettőjük előtt újra és újra. Az odaadó hívek e mantrák által kell, hogy imádják Srí Rudrát és Umát.
Ó fiam, Szuka! E himnuszok által meditálj az Örökkévaló Para-Brahman-on, melyet az érzékek fel nem érnek, mely maga a tiszta Lét, Tudás és Gyönyör, és ami sem a beszéd, sem az elme által fel nem fogható. Azt ismervén nincs más, mi megtudható (lenne), mert minden Annak a formája, és semmi sem különálló Attól.
Kétféle (elérhető) Tudás (Vidjá) létezik. E kettő a Pará és az Apará (síkok ébersége). Az Apará Vidjá a négy Védában és azok hat Angájában ölt testet. Ezek nem foglalkoznak az Átman Természetével. De a Pará Vidját Móksa-Sásztrának (a felszabadulás fegyvere, a felszabadulás útjaival foglalkozó Szentírás) hívják. Ez az Abszolút Igazság legfelső filozófiájával foglalkozik, mely felfoghatatlan, személytelen, Nirguna (tulajdonságok nélküli), Nirákára (formátlan, megnyilvánulatlan), fül nélküli, szem nélküli, kéz nélküli, láb nélküli, örökkévaló, mindenható, elpusztíthatatlan és az értelmes, merész bölcsek által megismerhető.
Ebből teremti meg az Úr Siva- ki egy rettenetes vezeklést hajt végre a Legfelsőbb Gjána-Márga formájában- az egész világot, mely a halandók étke. Ez a világ Májá. Olyannak tűnik, mint egy álom. Úgy helyeződik az Úr fölé, mint egy kötél egy kígyó fölé. Ez az örök Igazság. Valójában nincs teremtés. Minden abszolút. A végső Igazságban minden benne nyugszik. Azonnal felszabadul, ki tudja ezt. Csak a Tudás (Gjána) által szabadulhatsz meg ettől a Szamszárától (Létforgatag). Csak a Gjána által értheted meg ezt a létezést, és sosem a Karma (Cselekvés) által. Mindez egy Brahmanistha-Srótrija Guru útmutatásai révén válhat érthetővé számodra. A Guru megadja majd a tanítványnak a Brahmanról, az Abszolútról való összes szükséges tudást. Elvágván az Agjána vagy Avidjá (tudatlanság) kötelékét, az Úr Szadásivában vegyél menedéket. Ezt a valódi bölcsességet kell annak az aspiránsnak megértenie, aki az Igazság felől tudakozódik. A Pranava az íj. Az Átman a nyílvessző. A Para-Brahman a cél. Ahogyan a nyíl is egyszer célba ér, úgy az Átman is eggyé fog válni a Brahmannal. De ezek közül mindhárom, az íj, a nyíl és a cél, nem különbözik Szadásivától. Nem ragyog a napnak, holdnak vagy csillagoknak teste. Nem fúj a szél, nincs többféle isten. Ő, az Egy Úr létezik kizárólag. Csakis Ő, a tisztaságok Tisztasága, ragyog mindörökkön örökké.
Két madár lakozik e testben, a Jiva és a Paramátman. A Jiva megeszi Karmájának gyümölcsét, de a Paramátmant nem érinti semmi. A Paramátman csak tanú (Szaksi). Ő nem tesz semmit. Csupán az Ő Májá erején keresztül ölti magára Jiva formáját, miképp az Ákása (tér) egy edény belsejében különbözőnek tűnik az edényen kívüli Ákásától és felveszi az edény formáját. A valóságban minden Siva, Advaita (Nem-Kettős), az Egy Abszolút. Nincs különbség sehol.
Amikor megérted, hogy minden az Egy Azonosság, Omkara, az Abszolút, nincs többé bánat, nincs Májá. Ekkor az Advaita-Paramánanda elérése rendkívül könnyű. Te vagy ennek az egész univerzumnak az alapja, te vagy az Egy, Kévala, Szat-Csit-Ghana. Ezt az Igazságot nem értheti meg mindenki. (De) Azok, akik mentesek Májától, megtudhatják e titkot. Ezt megtudván az Átman nem megy sehová semmikor. Eggyé válik az Abszolúttal, mint a Ghatákása (Levegőég) a Paramákásával (Űrrel, térrel). Ahogy az Ákása sem megy sehová, úgy ez az Átman sem rendelkezik semmilyen mozgással. Eggyé válik az OM-mal.
A valódi bölcs az, ki e nagy Titok tudója. Ő Magával a Para-Brahmannal válik azonossá. Szat-Csit-Ánanda lesz az Ő természete; az örök békét ekképpen eléri.
Om! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon mindkettőnket;
Egyként (erőinket egyesítve) munkálkodjunk nagy erőkkel,
Tanuljunk energikusan és eredményesen;
Viszály köztünk ne legyen.
Om! Béke!
Béke!
Béke!
A Rudra-Hridayopanishad, mely a Fekete Jazsurvéda része, itt véget ér.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *